Có 1 kết quả:

雅鑑 nhã giám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời kính trọng, mời người khác đọc thư hoặc sách của mình viết ra.