Có 1 kết quả:

你好 nhĩ hảo

1/1

nhĩ hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xin chào, khoẻ chứ (hỏi thăm)