Có 1 kết quả:

耳環 nhĩ hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng đeo tai. Cái khuyên đeo tai.