Có 4 kết quả:

你们 nhĩ môn你們 nhĩ môn耳門 nhĩ môn耳门 nhĩ môn

1/4

nhĩ môn

giản thể

Từ điển phổ thông

các bạn, các anh (ngôi thứ 2 số nhiều)

nhĩ môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

các bạn, các anh (ngôi thứ 2 số nhiều)

Một số bài thơ có sử dụng

nhĩ môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách

nhĩ môn

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách