Có 1 kết quả:

茹氣 như khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuốt giận.