Có 1 kết quả:

樂人 nhạc nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người sống về nghề đàn sáo.

Một số bài thơ có sử dụng