Có 1 kết quả:

樂士 nhạc sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học nhiều biết rộng về âm nhạc. Ngày xưa ta vẫn lầm lẫn Nhạc công với Nhạc sĩ.