Có 2 kết quả:

一团 nhất đoàn一團 nhất đoàn

1/2

nhất đoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn, lũ, bọn