Có 1 kết quả:

一百八十 nhất bách bát thập độ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong môn hình học, một trăm tám mươi độ là góc bẹt. Thường dùng để hình dung sự biến chuyển rất lớn, trước sau khác hẳn. ◎Như: “tha tự tòng phụ thân thệ thế hậu, tính cách thượng hữu liễu nhất bách bát thập độ đích cải biến” 他自從父親逝世後, 性格上有了一百八十度的改變.