Có 2 kết quả:

一周 nhất chu一週 nhất chu

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Một tuần lễ.
2. Vừa đúng một vòng. Như “nhất chu niên” 一週年 một năm.

Một số bài thơ có sử dụng