Có 1 kết quả:

入超 nhập siêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ thương mại, chỉ số tiền thu vào cao hơn số tiền chi ra.