Có 1 kết quả:

日圭 nhật khuê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một dụng cụ thời cổ, dùng để đo bóng mặt trời mà tính thời giờ.