Có 1 kết quả:

攝引 nhiếp dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa tới.