Có 1 kết quả:

懾服 nhiếp phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi mà theo.