Có 1 kết quả:

染疫 nhiễm dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh hay lây — Lây bệnh.