Có 1 kết quả:

熱力 nhiệt lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức nóng.