Có 1 kết quả:

儒者 nho giả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người học theo đạo Khổng Mạnh 孔孟.
2. Người có sức học sâu rộng. ☆Tương tự: “học giả” 學者.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học theo đạo Khổng Mạnh — Người có sức học sâu rộng. Cũng như Học giả.

Một số bài thơ có sử dụng