Có 2 kết quả:

柔軟 nhu nhuyễn柔软 nhu nhuyễn

1/2

nhu nhuyễn

phồn thể

Từ điển phổ thông

mềm dẻo, mềm mại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mềm dẻo.

Một số bài thơ có sử dụng

nhu nhuyễn

giản thể

Từ điển phổ thông

mềm dẻo, mềm mại