Có 1 kết quả:

猱雜 nhu tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đùa nghịch chọc phá.