Có 1 kết quả:

潤腸 nhuận trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho ruột được trơn ướt, bổ ruột, giúp vào việc tiêu hoá.