Có 1 kết quả:

鋭鋒 nhuệ phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi nhọn.