Có 1 kết quả:

戎首 nhung thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ gây ra việc chiến tranh.

Một số bài thơ có sử dụng