Có 1 kết quả:

輭骨 nhuyễn cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương mềm.