Có 2 kết quả:

年鉴 niên giám年鑑 niên giám

1/2

niên giám

giản thể

Từ điển phổ thông

niên lịch, niên giám

niên giám

phồn thể

Từ điển phổ thông

niên lịch, niên giám

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách ghi chép việc hàng năm ( coi như tấm gương soi của năm đó ).