Có 1 kết quả:

年齒 niên xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi tác.