Có 2 kết quả:

捏积 niết tích捏積 niết tích

1/2

niết tích

giản thể

Từ điển phổ thông

chữa bệnh bằng cách nắn khớp xương

niết tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

chữa bệnh bằng cách nắn khớp xương