Có 1 kết quả:

唸書 niệm thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc sách — Chỉ việc đi học, học hành.