Có 2 kết quả:

宁愿 ninh nguyện寧願 ninh nguyện

1/2

ninh nguyện

giản thể

Từ điển phổ thông

tốt hơn là, tốt nhất là

ninh nguyện

phồn thể

Từ điển phổ thông

tốt hơn là, tốt nhất là