Có 1 kết quả:

凡近 phàm cận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài trí tầm thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tầm thường nông cạn.

Một số bài thơ có sử dụng