Có 1 kết quả:

礬石 phàn thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phèn chua. Gọi tắt là Phàn ( phèn ).