Có 1 kết quả:

破散 phá tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỡ tan — Tan tác ra.