Có 1 kết quả:

破衣 phá y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo rách.

Một số bài thơ có sử dụng