Có 1 kết quả:

樸野 phác dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà quê mùa.

Một số bài thơ có sử dụng