Có 1 kết quả:

派遣 phái khiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sai khiến.