Có 1 kết quả:

判正 phán chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét định điều phải trái.