Có 1 kết quả:

判語 phán ngữ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời phán định của quan tòa. ☆Tương tự: “phán từ” 判詞.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời xét định của quan toà.