Có 1 kết quả:

判事 phán sự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghe tố tụng rồi quyết đoán phải trái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét việc, lo việc — Viên chức xem xét các công việc thông thường tại một cơ quan nhà nước. Ta vẫn gọi là Thầy phán, ông phán.