Có 1 kết quả:

判傳 phán truyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho mọi người biết sự dứt khoát của mình về việc gì — Ta còn hiểu là sai bảo người dưới.