Có 1 kết quả:

法道 pháp đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ đạo Phật — Noi giữ đường lối thánh hiền.