Có 1 kết quả:

法化 pháp hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi nhờ phép Phật — Thay đổi lần lần mà giống như người Pháp.