Có 1 kết quả:

法新社 pháp tân xã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Agence France Presse (AFP).