Có 1 kết quả:

法施 pháp thí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem giáo lí của Phật mà giảng cho người khác, tức lấy phép Phật ra mà bố thí.