Có 1 kết quả:

發病 phát bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

bắt đầu đau ốm.