Có 1 kết quả:

發給 phát cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy ra mà đưa cho. Cũng nói: Cấp phát.