Có 1 kết quả:

發還 phát hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem trả lại. Đoạn trường tân thanh có câu: » Ngỏ lời nói với băng nhân, tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn «.