Có 1 kết quả:

發火 phát hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốc cháy.