Có 1 kết quả:

發願 phát nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem ra thề thốt.