Có 2 kết quả:

分詞 phân từ分词 phân từ

1/2

phân từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phân từ (ngôn ngữ)

phân từ

giản thể

Từ điển phổ thông

phân từ (ngôn ngữ)