Có 1 kết quả:

分首判袂 phân thủ phán duệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chia tay, li biệt.