Có 1 kết quả:

赴敵 phó địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra chống giặc.

Một số bài thơ có sử dụng